Obchodní podmínky

Úvod InformaceObchodní podmínky

Stojíme si za tím co děláme a říkáme, za naše produkty tedy poskytujeme plnou záruku ( na ujmutí sazenic a spokojenost zákazníka) a to nad rámec zákonů a předpisů, dle zdravého rozumu. Proto tyto obchodní podmínky držíme krátké.

 

 

A. Obecná ustanovení a definice

 

Dodáváme prostokořenné sazenice,  40-100 cm vysoké. Jedná se většinou o tříleté semenáče. Bohužel nejsme schopni přesnou velikost jednotlivých druhů garantovat, ale průměrná dodávaná velikost se pohybuje mezi 60-120cm, vždy se najdou menší a větší druhy.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou takové abychom se uživili.

B. Poštovné a balné

 

- sazenic, budek.. ( kromě záhonů ) - 159Kč, dobírka 40Kč


Poštovné a balné činí 159 Kč Cena za dopravu je konečná, neúčtujeme žádný příplatek za další balíky. .

Keře jsou zasílány v kartonu, svázané ve svazku, kořeny zabalené v igelitovém pytli aby bylo zabráněno jejich vysychání.

Keře expedujeme od začátku listopadu až do zámrazu půdy. Pro jarní výsadbovou sezonu od března do pučení. 

-  vyvýšených záhonů - dle konkrétní poptávky

Pro dopravu vyvýšených záhonů je nutné vypracovat vždy nabídku podle místa a podmínek dodání kvůli veliké váze a rozměrům zásilky. Přepravní službou se ceny pohybují mezi 500 a 1800Kč.

 

!!! Při převzetí prosíme o okamžité zkontrolování obsahu zásilky, pro případnou reklamaci u dopravce!!!

 

ceny dopravy pro Slovensko dle konkrétní poptávky více zde

 


3. Storno objednávky 

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, kdykoli před jejím vychystáním. Později je to mrhání naším časem a není to od kupujícího vůbec hezké. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v nutných případech. 

 Kupující může také do 14dnů od převzetí odstoupit od kupní smlouvy viz bod 5.1,( vrátit zboží musíte na vlastní náklady).

4. Záruční podmínky a reklamační řád

V případě jakéhokoliv problému nebo nespokojenosti nás prosím kontaktujte.

Stojíme si za tím co děláme a říkáme, za naše produkty tedy poskytujeme plnou záruku ( na ujmutí sazenic a spokojenost zákazníka) a to nad rámec zákonů a předpisů, dle zdravého rozumu. Zpravidla problém řešíme kontrolním rozhovorem o konkrétních podmínkách sazenic, poté vrátíme částku nebo nahradíme sazenice.

 

5. Platby

Přijímáme platby pouze převodem na účet nebo na dobírku přepravci. Ostatní způsoby placení nejsou možné.


6. Ochrana osobních dat

 Provozovatel webové stránky prohlašuje že osobní údaje využívá pouze pro zpracování objednávky a faktur-

 Provozovatel webové stránky se zaručuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí osobě ani je nebude nebude jinak dále využívat.


7. zákonné informace pro kupujícího ( zejména pro inspekce ) aneb je neuvěřitelné co může údajně zákon požadovat aby bylo v podmínkách :(

 

1.1.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


 Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

 

2.1.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a      (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.1.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

2.1.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

2.1.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

2.1.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.1.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

2.1.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

2.1.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

2.1.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

2.1.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

2.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


 Doplnit další osobní údaje, které jsou prodávajícím zpracovávány - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat…

 Dle názoru ÚOOÚ by měla být kupujícímu v uživatelském rozhraní dána možnost souhlas se zpracováním pro zasílání obchodních sdělení odmítnout (již při registraci do internetového obchodu).

 

3.Prodávající : 

IČ: 03860680 
Martin Němec 

Pro živou zahradu

Lhota 6

Mladošovice 373 12

www.puvodnikere.cz mail: info@puvodnikere.cz

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Trhové Sviny


4. různé

uzavřená objednávka = kupní smlouva je uložena v našem počítačovém systému a není nikomu kromě prodávajícího přístupná

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

5.      odstoupení od kupní smlouvy

5.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

5.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a vrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 

 

Copyright 2015 - 2024 © Původní keře pro živou zahradu